Članstvo

V Slovensko aktuarsko društvo je trenutno vključenih okrog 100 aktuarjev, ki so večinoma zaposleni v zavarovalnicah in drugih finančnih ustanovah v Sloveniji. Člani društva so lahko polnopravni, pridruženi in častni.

Polnopravni član društva lahko postane vsaka oseba, ki ima vsaj tri leta delovnih izkušenj s področja aktuarstva in ima znanja, ki so predpisana s strani Groupe Consultatif za pridobitev naziva polnopravni član. Izpolnjevanje pogojev za pridobitev polnopravnega članstva v skladu s Pravilnikom o izpolnjevanju pogojev za pridobitev polnopravnega članstva društva ugotavlja aktuarska komisija. Za vsakega kandidata, ki vloži zahtevo za polnopravno članstvo, aktuarska komisija izdela poročilo in ga posreduje skupščini društva.

Pridruženi član društva je lahko oseba, ki se praktično ali/in znanstveno ukvarja z aktuarsko stroko najmanj 1 leto. Oseba, ki želi postati pridruženi ali polnopravni član društva, mora dati pisno zahtevo upravnemu odboru z navedbo in dokazili, da izpolnjuje pogoje iz 7. oziroma 8. člena statuta, da želi postati polnopravna oziroma pridružena članica društva, da bo spoštovala statut, strokovni kodeks aktuarskega poklica ter redno plačevala članarino.

Pravice in dolžnosti polnopravnega člana so zlasti:
– da spoštuje statut in druge akte društva;
– da ravna v skladu s kodeksom aktuarjev;
– da voli in je voljen v organe društva;
– da redno plačuje članarino;
– da je aktiven pri vseh dejavnostih društva;
– da daje predloge in pobude za delo društva;
– da je seznanjen s programom in finančno materialnim poslovanjem društva;
– da izpolnjuje pogoje v skladu s Pravilnikom o permanentnem strokovnem izobraževanju (PSI).

Pridruženi član ima vse zgoraj naštete pravice in dolžnosti, razen pravice voliti in biti voljen v organe društva.

Častni član društva je lahko član in druga oseba, ki je zaslužna za delo društva, razvoj aktuarske stroke in znanosti ter njeno uporabo. Častne člane društva imenuje skupščina na predlog upravnega odbora.Častni člani niso dolžni plačevati članarine. Častni člani imajo pravice odločanja v organih društva, če so hkrati polnopravni člani društva.

Članstvo v društvu preneha: s prostovoljnim izstopom iz društva; s črtanjem iz članstva zaradi neplačevanja članarine več kot 2 leti; po predhodnem opominu člana črta upravni odbor; z izključitvijo iz društva; s smrtjo člana.

Status polnopravnega članstva preneha z neizpolnjevanjem pogojev iz Pravilnika o permanentnem strokovnem izobraževanju (PSI).

Član prostovoljno izstopi iz društva, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu. O izključitvi člana iz društva odloča častno razsodišče s sklepom. Sklep mora biti v skladu z disciplinskim pravilnikom.